Service Prozesser an Digitalisatioun

D'Haaptaufgab vum Service Prozesser an Digitalisatioun besteet doranner, déi verschidden Acteure vum Ministère am Kader vun der Ëmsetzung an der Neibewäertung vun internen an externe Prozesser ze begleeden an d'Digitaliséierung virun ze bréngen.

Zu den Haaptaktivitéite vum Service zielen d’Analyse an d'Verbesserung vun den existéiernde Prozesser, den Asaz vu neien informateschen Outile fir d'daagdeeglech Gesioun vun den Dossieren, souwéi d'Analyse an d'Modelléierung vu gesammelten Donneeën.

 

Aktualiséiert