Immobilientransaktiounen

D’Gestioun vum Immobiliepatrimoine vun de Gemenge berout um Prinzip vun der Onverännerlechkeet vum Verméigen, dat dem Gemengeberäich gehéiert an am Code civil verankert ass. Dee Prinzip garantéiert d’Erhale vum noutwendege Verméige fir d’Erfëlle vun de Gemengemissiounen. E groussen Deel vum Immobilieverméige vun de Gemenge gehéiert awer zum private Gemengendomän, deen ënnert privat Recht fält a vun deem d’Gemengen, als Proprietären, méi fräi verfüge kënnen, ouni de Contraintë vum Domaine public z’ënnerleien.

Well den entscheedende Kritär, fir Immobilientransaktiounen, déi vu Gemengen duerchgefouert ginn, kënnen ze justifizéieren, hir ëffentlech Utilitéit ass, ënnerwerft den Artikel 106 vum ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 d’Votë vun de Gemengeréit iwwer Immobilientransaktioune vun engem gewëssenen Ausmooss der Zoustëmmung vum Inneminister.

Hir ënnerleien ë.a.:

  1. De Kaf vun Immeubelen oder vun Droits immobiliers, deenen hire Wäert de Seuil vun 250.000 € iwwerschreit;
  2. D’Iwwerdroen oder den Austausch vu Verméigen oder vun Droits immobiliers, deenen hire Wäert de Seuil vu 50.000 € iwwerschreit;
  3. Immobiliepachten, deenen hir Dauer iwwer 3 Joer an deenen hire Loyer iwwer 10.000 € erausgeet.

Nieft dem Kaf, dem Verkaf an de Pachte sinn déi geleefegst Beispiller vun Droits immobiliers, déi Objet vun enger Transaktioun sinn, d’Droits de superficie, d’Droits d’emphytéose an d’Servituden.

Aktualiséiert