Gemengesyndikater

Ënnert de Méiglechkeete déi d’Gesetz bitt fir zesummen ze schaffen, stellt d’Schafe vu Gemengesyndikater eng vun de privilegiéierte Moossnamen duer.

D’ofgeännert Gesetz vum 23. Febbruar 2001 iwwert d’Gemengesyndikater erlaabt et zwou oder méi Gemengen, fir sech a Form vun engem Gemengesyndikat zesummen ze dinn.

D’Gesetz gëtt de Gemengesyndikater de Charakter vum Etablissement public, deen d’Personnalité juridique huet. D’noutwendeg Konsequenz dovun ass d’Fäegkeet, fir de Syndikat, fir en eegene Patrimoine an eng eege Verwaltung ze hunn, am Hibléck op déi méi oder manner autonom Gestioun vum Service, fir deen e geschaf gouf.

Och wa si eng gewëss Handlungsfräiheet hunn, bleiwen d’Gemengesyndikater ënnert der Surveillance vun de Gemengen an ënnert der Kontroll vun der iwwergëuerdneter Autoritéit, Contrôle administratif genannt, d’selwecht wéi d’Gemengen.

Aktualiséiert