Dossieren

 • Filtrer les résultats
  Entrez une période

  Le format de date attendu comprend le jour (sur deux chiffres) suivi du mois (sur deux chiffres) suivi de l'année (sur quatre chiffres) : chacune de ces valeurs est séparée par un tiret.

 • 12 Resultater
 1. Duerch d’ofgeännert Gesetz vum 23. Dezember 1978 iwwert d’Prioritéits- an Invaliditéitskaarte goufen eng Prioritéitskaart a méi Invaliditéitskaarte geschaf, déi vum Inneminister oder sengem Vertrieder ausgestallt ginn.

 2. D’Haaptzil vum Pacte logement 2.0 ass et, d’Gemengen als zentrale Partner vun der Regierung an der Entwécklung vun abordabele Wunnengen z’ënnerstëtzen.

 3. Déi national Carte d’identité ass den administrative Beweis vun der Identitéit a vun der Nationalitéit vun hirem Titulaire. De Besëtz vun enger Carte d’identité ass obligatoresch fir all Persoun, déi d’Lëtzebuerger Nationalitéit huet an op d’mannst 15 Joer...

 4. D’Zil vum Projet de loi « Baulandvertrag » ass et, fir, engersäits, d’Offer un disponibelen Terrainen eropzesetzen, am Hibléck op d’méi séiert Schafe vu Wunnengen, a fir, anerersäits, souwäit wéi méiglech d’Spekulatioun mam Buedem (Foncier) an déi ongesond Entwécklung vun de Wunnengspräisser a Grenzen ze halen.

 5. De Projet de loi relatif aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux huet als Zil, de Gemengenagenten (agents municipaux) d’Erlabnis ze ginn, fir engersäits Infractioune festzestellen, déi an de generelle Policereglementer festgehale sinn a mat Geldbousse bestrooft ginn, sief et mat administrativen oder strofrechtlechen...

 6. D’Gemengefusioune stellen e Mëttel duer, fir ganz konkret Ziler am Intressi vun de Gemengen a vun de Biergerinnen a Bierger ze realiséieren. Wat sinn d’Avantagen, déi eng Fusioun enger Gemeng brénge kann?

 7. De Plan d’aménagement général (PAG), och nach "Allgemenge Bebauungsplang", ass en Ensembel vu grafeschen a schrëftleche Virschrëfte mat reeglementareschem Charakter, déi sech géigesäiteg completéieren an de ganze Gemengenterritoire ofdecken, dee se a verschidden Zonen opdeelen, fir déi se d’Buedemnotzung festhalen.

 8. D’Entitéite vum Gemengesecteur notzen e Budgetsplang, dee konform ass zum Plan budgétaire normalisé, deen een an der Annexe vum Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. - De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 fënnt.

 9. De Plan national d’organisation des secours (PNOS), deen an der Loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile festgehal ass, stellt de Programme directeur duer, deen d’Grondausriichtung a Saachen zivil Sécherheet fixéiert. Dës Ausriichtung ass eng Ambitioun vum Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

 10. Fir d’kommunal Entitéite besser ze beroden an z’encadréieren am Kader vun der Ëmsetzung vun de Reformen am kommunalen ëffentlechen Déngscht stellt den Inneministère de Gemengenautoritéiten zesummegefaasste Formatiounen an audiovisueller Form zur Verfügung.

 11. D’Buergermeeschteren, Schäffen a Gemengeconseilleren hunn e Recht op politesche Congé fir déi Stonnen, déi si fir den Exercice vun hirem politesche Mandat opbréngen. D'Recht op politesche Congé baséiert op den Artikelen 78 bis 81 vum ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988.