D'Gemenge kruten 2021 iwwer 200 Millioune méi wéi virun der Pandemie geschat!

D'Finanzsituatioun vun de Gemengen ass dynamesch, awer global gesi stabel: dat war de Constat, haut, am Conseil supérieur des finances communales am Inneministère.

An där Réunioun gouf z.B. festgehalen, dass den Dekont[1] 2021 vun der kommunaler Gewerbesteier a vum Fonds de dotation global des communes[2] ëm 270 Milliounen Euro par rapport zu 2020 eropgoung. Mat 2,39 Milliarden Euro läit deen Dekont souguer e Stéck iwwert dem Rekordjoer 2019 a quasi erëm op där Trajectoire, déi mir virun der Pandemie ageschloen haten.

D'Inneministesch, Taina Bofferding, kommentéiert: "Dës Zuele weisen, dass − Stand haut − d'Gemengefinanze resilient sinn, déi divers krisebedéngten Aflëss relativ gutt absorbéiere konnten an och fir d'Zukunft gutt opgestallt sinn, dat ënner Virbehalt vun den aktuellen Entwécklungen op internationalem Plang."

Fir a spezifesche Fäll z'ënnerstëtzen, bitt den Inneministère och weiderhin, wéi an der Pandemie agefouert, allen Entitéiten aus dem Gemengesecteur eng spezifesch Finanzberodung un, déi z.B. de Finanzement vu gréisseren Infrastrukturprojeten am Virfeld ënnert d'Lupp hëlt. En trimestriellen Austausch tëscht de gréissere Gemengenentitéiten an der Directioun vun de Gemengefinanzen aus dem Inneministère erméiglecht och en Austausch vu "best practices".

Communiqué vum Inneministère

Glossaire:

[1] Dekont: Dem Gesetz vum 14. Dezember 2016 iwwert d'Schafe vun engem Fonds de dotation globale des communes no "(…) il est établi un décompte pour chaque commune regroupant les recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, les participations directes des communes au produit en impôt commercial communal ainsi que les participations éventuelles au Fonds de l'emploi (…)".

[2] Fonds de dotation global des communes: Dem uewe genannte Gesetz no setzt sech den FDGC sou zesummen: "Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants:

  1. 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires;
  2. 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l'Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
  3. 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. 65 pour cent du produit de l'impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en impôt commercial communal par habitant du pays;

Un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire."

Aktualiséiert